📅 ĐANG THU HỒ SƠ MÔ TÔ 🏍

HẠNG A1

Mô tô 2 bánh dưới 175cc

📅Ngày học

Long Xuyên:


Châu Đốc:

📅Ngày ôn

Long Xuyên:


Châu Đốc:

📅Ngày thi

Long Xuyên:


Châu Đốc:

🛵Học phí và lệ phí

– Học phí + lệ phí sát hạch: 270.000đ
– Lệ phí Khám sức khoẻ: 120.000đ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
Địa chỉ đăng ký

HẠNG A2

Mô tô 2 bánh từ 175cc trở lên

📅Ngày khai giảng

Long Xuyên:


Châu Đốc:

📅Ngày học

Long Xuyên:


Châu Đốc:

📅Ngày thi

Long Xuyên:


Châu Đốc:

🛵Học phí và lệ phí

– Học phí + lệ phí sát hạch: 1.890.000đ
– Lệ phí Khám sức khoẻ: 180.000đ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
Địa chỉ đăng ký