Use the standard schedule display Use the tall schedule display Use the wide schedule display Use condensed week schedule display
Lịch ôn luyện sát hạch lái xe - Đăng ký qua điện thoại: 02963.989.700 Show/Hide Navigation
Back 24/02/2018 - 26/02/2018 Forward ( Hiển thị 7 ngày )
Còn trống
Bị khoá
Đã đăng ký
Chưa thanh toán
Hết hạn ĐK
Tạm khoá
 
Bộ lọc
Thứ Bảy, 24/02/2018
0:00
1:00
1:00
2:00
2:00
3:00
3:00
4:00
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
22:00
23:00
23:00
24:00
Hạng B - Xe 09 Phòng Thu HS Phòng Thu HS                   Khách lẻ                                                                                
Hạng B - Xe 10 Phòng Thu HS Phòng Thu HS                                                                                                          
Hạng B - Xe 11 Phòng Thu HS Phòng Thu HS                                                                                                          
Hạng B - Xe 12 Phòng Thu HS Phòng Thu HS                                                                                                          
Hạng B - Xe 14 Phòng Thu HS Phòng Thu HS                                                                                                          
Hạng B - Xe 15 Phòng Thu HS Phòng Thu HS                                                                                                          
Hạng B - Xe 16 Phòng Thu HS Phòng Thu HS                                                                                                          
Hạng B - Xe 17 Phòng Thu HS Phòng Thu HS                                                                                                          
Hạng B - Xe 18                                                                                                          
Hạng B - Xe 19                                                                                                          
Hạng C - Xe 04 Phòng Thu HS                                                                                                          
Hạng C - Xe 05 Phòng Thu HS                                                                                                          
Hạng C - Xe 06 Phòng Thu HS                                                                                                          
Hạng C - Xe 07                                                                                                          
Hạng D - Xe 02                                                                                                          
Hạng D - Xe 03                                                                                                          
Hạng E - Xe 01                                                                                                          
Chủ Nhật, 25/02/2018
0:00
1:00
1:00
2:00
2:00
3:00
3:00
4:00
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
22:00
23:00
23:00
24:00
Hạng B - Xe 09                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 10                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 11                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 12                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 14                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 15                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 16                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 17                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 18                                                                                                                                                                                                
Hạng B - Xe 19                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 04                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 05                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 06                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 07                                                                                                                                                                                                
Hạng D - Xe 02                                                                                                                                                                                                
Hạng D - Xe 03                                                                                                                                                                                                
Hạng E - Xe 01                                                                                                                                                                                                
Thứ Hai, 26/02/2018
0:00
1:00
1:00
2:00
2:00
3:00
3:00
4:00
4:00
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
21:00
22:00
22:00
23:00
23:00
24:00
Hạng B - Xe 09                                                         Đồng Bằng                                                        
Hạng B - Xe 10                                                         Đồng Bằng                                                        
Hạng B - Xe 11                                                         Đồng Bằng                                                        
Hạng B - Xe 12                                                         Đồng Bằng                                                        
Hạng B - Xe 14                                                         Đồng Bằng Phòng Thu HS                                                
Hạng B - Xe 15                                                         Đồng Bằng                                                
Hạng B - Xe 16                                                         Đồng Bằng                                                
Hạng B - Xe 17                                                         Đồng Bằng                                                
Hạng B - Xe 18                                                                         Đồng Bằng         Đồng Bằng                                                                        
Hạng B - Xe 19                                                                                 Đồng Bằng                                                                                        
Hạng C - Xe 04                                                                                 Đồng Bằng                                                                                
Hạng C - Xe 05                                                                                 Đồng Bằng                                                                                
Hạng C - Xe 06                                                                                                                                                                                                
Hạng C - Xe 07                                                                                                                                                                                                
Hạng D - Xe 02                                                                                                                                                                                                
Hạng D - Xe 03                                                                                                                                                                                                
Hạng E - Xe 01                                                                                                                                                                                                
 
Back 24/02/2018 - 26/02/2018 Forward ( Hiển thị 7 ngày )